ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಚೇರಿ

fac11

ಜೋಡಣಾ ಸಾಲು

fac22

CNC ಸೆಂಟರ್

fac33

ಸ್ವಚ್ಛ ಕೋಣೆ

fac44